Downloads

Preliminary Drawing

Equipment for Burner Installation

Piping Diagram for LPG Liquid Withdraw / 5 Cylinder System with Zimmer

Piping Diagram for LPG Liquid Withdraw / Cylinder System 10x10 with Vaporizer

Equipment for LPG Storage Tanks

Equipment for above ground tank (3.5/4.3 tons)

Equipment For Underground LPG Storage Tank (5 tons)

Equipment For Underground LPG Storage Tank (10 tons)

Equipment For Above Ground LPG Storage Tank (21 tons)

Ministerial Regulations for LPG Storage, Hazardous Location

กฎกระทรวง สถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทสถานที่ใช้ พ.ศ. ๒๕๖๒

กฎกระทรวง ระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า ของสถานที่ประกอบกิจการก๊าซปิโตรเลียมเหลว พ.ศ. ๒๕๖๔ 

Documents Required for LPG Storage Permit work

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาติ สถานที่ใช้ก๊าซ จากถังเก็บและจ่ายก๊าซ

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาติ สถานที่ใช้ก๊าซ จากถังก๊าซหุงต้ม 6 ถึง 10 ถัง

เอกสารที่ใช้ในการขออนุญาติ สถานที่ใช้ก๊าซ จากถังก๊าซหุงต้ม 11 ถึง 20 ถัง

Power of Attorney Letter

หนังสือมอบอำนาจ ขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซ จากถังเก็บและจ่ายก๊าซ

หนังสือมอบอำนาจ ขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซ จากถังก๊าซหุงต้ม 6 ถึง 10 ถัง

หนังสือมอบอำนาจ ขออนุญาตสถานที่ใช้ก๊าซ จากถังก๊าซหุงต้ม 11 ถึง 20 ถัง

หนังสือมอบอำนาจ ขอตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Privacy Policy and Cookies Policy
Compare product
0/4
Remove all
Compare
Powered By MakeWebEasy Logo MakeWebEasy